Josefine Georgine


ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer Josefine Georgine gesloten overeenkomsten.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en illustrator.


  • Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
  • Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
  • Prijzen zijn exclusief BTW.
  • Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de illustrator verstrekte gegevens waarop de illustrator de offerte baseert.


Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de illustrator begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de illustrator pas nadat deze schriftelijk door de illustrator zijn bevestigd.


1. SCHETSFASE EN DEADLINE


a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.

b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.


Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.


2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT


a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.


b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.


3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES


Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.


4. NAAMSVERMELDING


De naam van de illustrator moet op passende wijze in/bij de publicatie vermeld worden.

5. AUTEURSRECHT


a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.

b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om websites, promotiemateriaal, folders, digitale uitgaves enz.

c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.


6. EIGENDOMSRECHT


Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren en/of digitale illustraties eigendom van de illustrator.


7. EXCLUSIVITEIT


De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.


8. BETALING


Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.